Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.416243023004E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E11   1.2384376030666667E11   84.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0311613490533333E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A