Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2855167801E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E11   1.4063952352E11   63.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.18573308806E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2342.0891    
P/E dự kiến   5.8922    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0833%