Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.398741189656E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4E10   6.11130669E10   44.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.8719813524E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2115.7439    
P/E dự kiến   9.4057    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A