Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.59916128088E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.14E10   1.9934955252E10   12.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.5947964204E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2040.0    
P/E dự kiến   8.4804    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A