Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SEB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   110,000,000,000   152,310,914,489.33   103.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   59,020,000,000   43,435,237,696   55.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,951    
P/E dự kiến   11.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A