Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SEB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E11   1.5231091448933334E11   103.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.902E10   4.3435237696E10   55.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2951.0    
P/E dự kiến   14.6391    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A