Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SEB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   150,420,000,000   279,853,429,520   46.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   95,810,000,000   153,898,049,248   40.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   91,020,000,000   138,813,768,568   38.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,844.38    
PE dự kiến   10.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A