Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SEB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.132355935786667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7849719268266666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.663E10   1.5687627301066666E11   153.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3831.5    
P/E dự kiến   12.5538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A