Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SEB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.83394672324E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4255062351E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.663E10   2.06802490788E11   134.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3831.5    
P/E dự kiến   10.6486    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A