Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,420,000,000   -6,113,051,986.67   -54.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8,420,000,000   -6,113,051,986.67   -54.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,871.11    
P/E dự kiến   5.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A