Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2844635756E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.1700284026666666E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E7   -1.1701692793333334E10   -15671.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.4444    
PE dự kiến   602.6786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A