Công ty Cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà (SDX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0    
P/E dự kiến   22.9167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A