Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2200.0    
P/E dự kiến   10.9091    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A