Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.685958491E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.25E9   9.67923986E8   21.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8E9   9.67923986E8   26.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   90.0    
P/E dự kiến   108.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A