Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3051260078E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.25E9   6.7757398E8   15.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8E9   2.33719176E8   6.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   90.0    
PE dự kiến   102.2222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A