Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.079E9   3.787080116E9   46.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.267E9   3.343173028E9   51.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   163.35    
P/E dự kiến   162.8405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A