Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   98,064,000,000   46,518,641,532   23.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   78,500,000,000   44,490,591,952   28.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,837.02    
P/E dự kiến   5.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%