Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.95082222132E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.122E10   1.696436446E10   5.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.036388352E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1837.0174    
P/E dự kiến   4.6271    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A