Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.95082222132E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.13E10   1.696436446E10   5.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4976E10   2.036388352E10   7.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.5356    
P/E dự kiến   5.7217    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1379%