Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.335810738364E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.13E10   2.7103064133333332E10   25.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4976E10   2.5046431730666668E10   28.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.5356    
P/E dự kiến   5.4586    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A