Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.8064E10   5.604460766E10   42.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.85E10   5.1805845349333336E10   49.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1837.0174    
P/E dự kiến   4.6271    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A