Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2308E10   4.0951856344E10   58.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2155E10   3.5117874694666664E10   62.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   986.4901    
PE dự kiến   5.5753    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A