Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.40739379143E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.13E10   3.349728603E10   20.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4976E10   3.1083801924E10   23.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.5356    
P/E dự kiến   6.1163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.129%