Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.254064E12   1.692570756504E12   33.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2308E10   2.3049245876E10   11.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.2785092384E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.5356    
P/E dự kiến   5.064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A