Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.31752221636E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   -5.467736516E9   -18.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -5.467736516E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   547.161    
P/E dự kiến   9.1381    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A