Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.37319557828E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.2048468672E10   43.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.63877494E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2739.2689    
P/E dự kiến   9.2725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A