Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.45756082092E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.0761258044E10   76.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.609006434E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2739.2689    
P/E dự kiến   9.2725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A