Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65E11   1.6926523158266666E11   76.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E10   1.6000761662666666E10   96.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2808.3961    
P/E dự kiến   8.7951    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A