Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   165,000,000,000   155,480,093,354   47.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,500,000,000   17,858,226,914   71.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,808.4    
P/E dự kiến   8.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A