Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E12   1.0413194295022E13   148.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.820850084717E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E11   2.333372026045E12   333.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5833.5375    
P/E dự kiến   15.6044    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A