Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.037E12   1.56531522614E12   150.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.65758110198E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.96E11   7.23510579467E11   182.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3300.1155    
P/E dự kiến   27.7663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A