Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.247376798632E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.39781057454E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E11   7.03008920203E11   234.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0875    
PE dự kiến   24.4539    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A