Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,037,000,000,000   286,864,611,566   13.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   751,650,178,340   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   396,000,000,000   747,632,693,892   94.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,300.12    
P/E dự kiến   11.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A