Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.018983156296E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.13412304492E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E11   8.3094550403E11   138.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0875    
PE dự kiến   21.6504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A