Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.008E9   -2.1160818732E10   -527.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   195.1362    
P/E dự kiến   10.7617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A