Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.382636906E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.369661944E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.415E9   -2.373570911E10   -1677.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   68.8916    
P/E dự kiến   23.2249    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A