Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0616024533333334E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.0082737476E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.415E9   -3.0295082090666668E10   -1605.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   68.8916    
P/E dự kiến   13.1075    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A