Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,008,000,000   -31,388,635,996   -391.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   195.14    
P/E dự kiến   11.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A