Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.8306346702E10   122.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   1.4690746129E10   108.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2092.3087    
P/E dự kiến   11.9485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A