Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.48956847784E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.45E10   3.6831138768E10   63.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.32E10   3.5403632776E10   67.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2030.7702    
P/E dự kiến   15.2651    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A