Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.54113816058E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   6.1021444308E10   217.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   5.4842239664E10   214.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1969.2317    
P/E dự kiến   16.7578    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A