Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.98923271776E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   6.576845264E10   352.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   4.8445404470666664E10   283.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1882.3538    
PE dự kiến   11.5812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A