Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,000,000,000   26,707,374,728   133.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   13,600,000,000   21,464,322,672   118.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,092.31    
P/E dự kiến   7.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A