Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.31988393697E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   2.054755907E10   146.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E10   1.8143825401E10   141.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1969.2317    
P/E dự kiến   10.1562    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A