Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   855,604,444,382   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   14,000,000,000   57,832,612,142   413.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,800,000,000   40,268,075,261   314.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,882.35    
PE dự kiến   13.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A