Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   2.6707374728E10   133.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   2.1464322672E10   118.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2092.3087    
P/E dự kiến   9.7978    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A