Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3321232088E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E9   -3.368667482E9   -62.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.368667482E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1040.302    
P/E dự kiến   2.4993    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A