Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   15,949,929,433   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,700,000,000   -1,064,115,454   -39.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1,064,115,454   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A