Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E10   2.9403285408E10   21.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -7.693140686E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E8   -8.056932058E9   -2014.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.4943    
P/E dự kiến   176.0807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A