Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E10   7.258016139866667E10   77.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2920806346666665E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E8   2.5391871333333334E8   95.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.4943    
P/E dự kiến   184.0843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A