Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E10   2.2824746672E10   8.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E8   1.43566044E8   17.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.14852836E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.4943    
P/E dự kiến   184.0843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A