Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   70,000,000,000   72,580,161,398.67   77.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2,292,080,634.67   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   200,000,000   253,918,713.33   95.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.49    
P/E dự kiến   200.09    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A