Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,180,000,000   4,636,105,390.67   83.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,260,000,000   3,926,212,213.33   90.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,249.21    
P/E dự kiến   11.61    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%