Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6317032493E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.368E9   5.136766906E9   117.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.519E9   3.740767944E9   106.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1348.4577    
P/E dự kiến   10.6789    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A