Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.5446587292E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.368E9   3.134210232E9   17.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.519E9   2.329056464E9   16.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1348.4577    
P/E dự kiến   10.753    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A