Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.18E9   4.636105390666667E9   83.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.26E9   3.9262122133333335E9   90.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1249.2106    
P/E dự kiến   11.6073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A