Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.03146558613E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   4.488266267E9   89.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   3.618444291E9   90.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.7738    
PE dự kiến   9.7862    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A