Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.9923338312E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   3.320121172E9   16.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   2.62756536E9   16.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.7738    
P/E dự kiến   8.2856    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A