Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.7010112064E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.2530432998E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E10   -3.2793332766E10   -182.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   686.8659    
P/E dự kiến   4.0765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A