Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3579259046666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.3584927688E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E10   6.6747781724E10   278.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   686.8659    
P/E dự kiến   4.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A