Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   35,464,169,232   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1,404,667,764   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,000,000,000   -1,404,667,764   -35.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   38.16    
PE dự kiến   62.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A