Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   94,638,000,000   190,833,362,988   201.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   47,726,000,000   13,638,817,413   28.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   39,898,000,000   10,673,658,863   26.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,522.48    
P/E dự kiến   4.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A