Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.2543944537E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.04110341E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   -6.933090883E9   -462.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   57.2388    
PE dự kiến   97.8357    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A