Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   3.9483465786666665E9   59.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   190.7961    
P/E dự kiến   16.2477    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A