Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.16648708668E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.5560843212E10   27.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   3.441469048E10   21.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1168.4203    
P/E dự kiến   7.1036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A