Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.93705246936E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   8.3624302622E10   83.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   4.853614978E10   60.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1168.429    
P/E dự kiến   8.5585    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A