Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.6979023677E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   7.1341631422E10   71.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.257E10   3.429598757E10   40.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1243.5006    
P/E dự kiến   5.7097    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A