Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   64,000,000,000   43,484,349,673.33   50.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   51,200,000,000   34,586,781,581.33   50.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,472.47    
P/E dự kiến   5.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A