Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6588759414E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.08E10   4.1644178592E10   51.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.861E10   3.3484945564E10   51.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1397.9795    
P/E dự kiến   6.0802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A