Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   27,100,000,000   5,170,847,944   4.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   21,680,000,000   4,136,678,356   4.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   623.5    
PE dự kiến   5.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A