Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E10   4.3484349673333336E10   50.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.12E10   3.4586781581333336E10   50.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1472.4656    
P/E dự kiến   6.0443    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A