Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.096742003612E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.487E10   2.0285983456E10   14.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.79E10   1.6228786764E10   14.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1073.0832    
P/E dự kiến   7.0824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A