Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.514954130896E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.109E10   3.3321566698E10   46.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.687E10   2.652351862E10   46.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2187.3205    
P/E dự kiến   4.5261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A