Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.01E10   3.8436683390666664E10   41.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.728E10   3.0702939944E10   40.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2203.0898    
P/E dự kiến   4.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A