Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   70,100,000,000   42,898,453,250   30.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   57,280,000,000   33,889,532,560   29.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,203.09    
P/E dự kiến   4.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.16%