Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.90516863764E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.109E10   2.9545600144E10   10.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.687E10   2.3636480116E10   10.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2187.3205    
P/E dự kiến   4.9833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A