Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.187065509392E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.487E10   2.054407968E10   29.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.79E10   1.6435263744E10   29.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1073.0832    
PE dự kiến   6.3369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A