Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.3909086022E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.386E10   3.5142028736E10   77.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.944E10   3.0594694174666668E10   77.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2858.2524    
P/E dự kiến   4.5132    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A