Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   3.1943547010666668E10   74.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.702E10   2.6705876904E10   74.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2623.301    
P/E dự kiến   3.7739    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A