Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,000,000,000   31,654,166,532   49.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   27,020,000,000   25,472,974,370   47.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,623.3    
P/E dự kiến   3.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%