Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.91781638479E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.52E10   1.7957938742E10   71.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.183E10   1.5377595731E10   70.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2119.4175    
PE dự kiến   3.1141    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A