Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.318846831E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.386E10   2.8013151532E10   20.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.944E10   2.312982108E10   19.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2858.2524    
P/E dự kiến   3.8485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A