Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   3.20367781E10   100.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.702E10   2.7495374467E10   101.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2623.301    
P/E dự kiến   4.117    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A