Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.99333042414E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.932E9   -5.4466993158E10   -304.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.145E9   -5.4936453094E10   -384.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   446.5805    
PE dự kiến   6.2049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A