Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.437E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.437E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   152.3186    
PE dự kiến   13.7869    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A