Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.98762776036E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.266E10   -1.2667533238E10   -27.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.793424169E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   735.5846    
P/E dự kiến   10.196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A