Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.17E11   4.309856984E11   103.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   1.3722259834E10   114.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E9   1.0692575253E10   111.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   154.9164    
PE dự kiến   83.9163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A