Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.592E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.9673E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   9937.4421    
PE dự kiến   16.1007    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0188%