Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,448,000,000,000   335,479,588,388   11.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   206,000,000,000   95,291,447,998   23.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   74,392,188,862   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.11    
P/E dự kiến   59.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%