Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.258E10   3.9121539162E10   53.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.16E9   -1.4000646544E10   -648.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.728E9   -1.4000646544E10   -810.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   124.4063    
PE dự kiến   24.9184    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A