Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.6768031584E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4E8   -1.1654364426E10   -1713.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.1654364426E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1404.9622    
P/E dự kiến   5.1959    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A