Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.33462E11   -1.94667445E9   -0.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.29E9   -1.99705445E9   -154.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   66.0996    
P/E dự kiến   34.796    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A