Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.97429057652E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.0665706930666664E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   -3.2657E10   -5.0665706930666664E10   116.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A