Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   233,462,000,000   16,028,807,178   3.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,290,000,000   14,011,214,196   543.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   66.1    
P/E dự kiến   68.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A