Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.22859216873E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.672095271E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4065E10   2.931076217E9   20.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   371.7064    
PE dự kiến   12.1063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A