Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.88886051584E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.2524366644E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4065E10   -3.2524366644E10   -57.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   720.6907    
P/E dự kiến   4.3014    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A