Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.68640242444E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   7.211870912E9   10.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.753223416E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2040.946    
P/E dự kiến   4.8507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A