Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.58062577408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   5.212799492E9   43.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.32542487E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2040.946    
P/E dự kiến   4.8507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A