Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   296,553,022,472   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,000,000,000   10,240,624,506.67   64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8,403,778,917.33   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,040.95    
P/E dự kiến   4.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%