Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.72819203924E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.0638677208E10   29.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.484833756E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2040.946    
P/E dự kiến   4.8507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A