Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.82172265616E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1415021693E10   2.91351228E9   4.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1364017354E10   1.165404912E9   2.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2520.043    
PE dự kiến   9.5236    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A