Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.854012003573333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6705021693E10   3.5912454786666665E9   10.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1364017354E10   3.3970113266666665E9   11.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2520.043    
PE dự kiến   9.3252    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A