Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0648644611E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7952694192E10   -7.9711208E9   -10.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0362155354E10   -6.688055632E9   -11.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3581.4396    
P/E dự kiến   7.6785    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A