Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.033311350296E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.19E10   5.3946232497333336E10   96.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.352E10   4.3310575946666664E10   96.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2237.1277    
PE dự kiến   12.9631    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A