Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.967024689205E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.39E10   7.6118254147E10   141.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.312E10   5.9981835763E10   139.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2877.8325    
P/E dự kiến   8.3396    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A