Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.03956372292E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.39E10   4.7571030536E10   22.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.312E10   3.8056824428E10   22.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2877.8325    
P/E dự kiến   10.3898    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A