Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.806703271114E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.19E10   4.0122487902E10   47.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.352E10   3.2328390322E10   48.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2237.1277    
P/E dự kiến   12.1137    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A