Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,596,706,718,304   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   41,900,000,000   52,493,782,721   125.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   33,520,000,000   39,684,071,371   118.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,237.13    
PE dự kiến   14.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A