Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.27849662172E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.19E10   6.307623968E9   3.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.352E10   5.391699176E9   4.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2237.1277    
P/E dự kiến   14.2594    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A