Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3097698358E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.39E10   8.734419005066667E10   121.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.312E10   6.989317134666667E10   121.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2877.8325    
P/E dự kiến   9.9207    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A