Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   668,000,000,000   463,751,281,580   69.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   124,000,000,000   40,084,039,831   32.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,541.05    
PE dự kiến   2.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A