Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.68E11   3.889033660226667E11   43.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.24E11   4.6032590584E10   27.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4541.0473    
PE dự kiến   3.2812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A