Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0E12   4.2231673575466665E12   79.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.05E11   2.90594181248E11   71.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.67120995176E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   556.9771    
P/E dự kiến   47.2192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A