Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,000,000,000,000   7,865,830,431,428   196.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   315,000,000,000   449,645,794,786   142.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   252,000,000,000   374,453,357,208   148.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   429.49    
PE dự kiến   43.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A