Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,096,000,000,000   1,958,591,209,358   93.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   160,000,000,000   151,760,824,020   94.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   139,200,000,000   120,553,193,672   86.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   556.98    
P/E dự kiến   47.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A