Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.176092739986667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.25791641544E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.396E10   1.1951946532666667E11   95.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2409.2308    
PE dự kiến   12.037    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A