Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   314,123,649,102   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   124,201,859,605   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   93,960,000,000   117,759,236,800   125.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,409.23    
PE dự kiến   13.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A