Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.33016036443E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.139E10   1.45071457728E11   178.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.559E10   1.35909398292E11   179.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.8094    
P/E dự kiến   13.0004    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A