Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.655E10   6.961782871E10   104.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.129E10   6.4208112765E10   104.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1016.6146    
P/E dự kiến   12.8859    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A