Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3219724746E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.139E10   1.57883205344E11   48.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.559E10   1.4439938226E11   47.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.8081    
P/E dự kiến   12.3623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A