Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.81308924978E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.139E10   1.19245944958E11   73.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.559E10   1.08258426232E11   71.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.8081    
P/E dự kiến   12.4421    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A