Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.22096932296E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0145E11   1.69342278956E11   41.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.441E10   1.5533815434E11   41.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1565.9762    
P/E dự kiến   9.7064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A