Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3258702367866666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0145E11   9.8814979104E10   73.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.441E10   9.057029785466667E10   71.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1565.9762    
PE dự kiến   8.9401    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A