Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   257,099,521,364   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   79,500,000,000   116,886,190,476   36.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   73,370,000,000   107,431,422,232   36.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,216.99    
PE dự kiến   11.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A