Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   66,550,000,000   24,480,910,830.67   27.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   61,290,000,000   23,071,252,602.67   28.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,016.61    
P/E dự kiến   11.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%