Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.051037394293333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.139E10   1.39590356012E11   128.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.559E10   1.2916727993733333E11   128.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.8094    
P/E dự kiến   13.439    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A