Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (SB1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SB1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.7E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.9E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   657.1429    
PE dự kiến   25.1087    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A