Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.10391828556E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5442E10   1.0928543268E10   17.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0928543268E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   989.2028    
P/E dự kiến   9.1993    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A