Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.889139901182E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.31333157948E11   61.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.049729465E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   670.5122    
P/E dự kiến   14.3174    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A