Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.674398305992E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.26230787592E11   29.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1635462626E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   670.5122    
P/E dự kiến   14.3174    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A