Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.24E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.493E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.9944E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0    
PE dự kiến   37.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A