Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.47150659804E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.76E10   4.1994308824E10   27.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.008E10   3.3516632548E10   27.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3798.8652    
P/E dự kiến   15.6362    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A