Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.011282623378E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2E10   5.0587718131E10   120.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.0265774343E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3798.8652    
PE dự kiến   14.2148    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A