Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   3.7830935086666664E10   81.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E10   3.0131871964E10   80.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3536.1778    
P/E dự kiến   16.3736    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A