Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   1.67827797826E11   64.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.1260242002E10   80.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E9   8.951023114E9   79.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1417.3986    
P/E dự kiến   11.895    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A