Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   1.64466230792E11   31.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   9.648455488E9   34.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E9   7.662858184E9   34.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1382.716    
P/E dự kiến   6.8705    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A