Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1382.716    
P/E dự kiến   6.2196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A