Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   1.63046140561E11   125.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   2.6263691586E10   375.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E9   2.0966154503E10   374.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1417.3986    
PE dự kiến   8.8895    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A