Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   1.67827797826E11   64.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.6907106002E10   120.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E9   1.3470131698E10   120.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1382.716    
P/E dự kiến   7.9619    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A