Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0642336390592E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.471E12   5.706530440367E12   127.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.659E12   4.474921157082E12   122.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5705.7654    
P/E dự kiến   35.0523    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A