Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.395961846083E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.95735608711E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.007E12   4.674004689646E12   58.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6248.4291    
PE dự kiến   35.5289    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A