Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.966154128988E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.453597E12   4.58911014516E12   51.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6944.8428    
P/E dự kiến   35.8395    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A