Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.719E12   5.793747227172E12   25.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.703E12   4.50712272242E12   23.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7333.7564    
P/E dự kiến   32.1118    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A