Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.032640518002667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.453597E12   4.720125300813333E12   79.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6944.8428    
P/E dự kiến   36.7899    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A