Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.9078440051046668E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.471E12   6.013547419298667E12   100.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.659E12   4.730233882242667E12   96.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5705.7654    
P/E dự kiến   39.2235    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A