Công ty Cổ phần SCI (S99: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S99 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.50346340998E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0411E10   7.24816241E9   11.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.452982672E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.7001    
P/E dự kiến   4.3913    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A