Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (S96: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S96 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.552E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.438E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30818.7902    
P/E dự kiến   0.0195    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A