Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S55 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.82060200456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.2934710474666664E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7853E10   4.3050995485333336E10   85.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6318.9974    
P/E dự kiến   4.1937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A