Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S55 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.51935823256E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0925161296E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7853E10   3.3370533988E10   22.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6318.9974    
P/E dự kiến   4.4311    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A