Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S55 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.59106829168E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.8769228978E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.9631E10   6.3806904312E10   53.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5963.1    
P/E dự kiến   3.7397    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A