Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S55 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.016460120386667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.909910103333333E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.9631E10   5.3449794297333336E10   67.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5963.1    
PE dự kiến   4.3601    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A