Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S55 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6378E10   4.1167289008E10   113.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   7287.2596    
P/E dự kiến   5.0774    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A