Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.25226728696E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.3180844328E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.8806E10   6.9465757375E10   179.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   919.5735    
P/E dự kiến   20.6618    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A