Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.87285860648E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.1778323596E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0738E10   5.8689407416E10   20.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1676.2559    
P/E dự kiến   11.9314    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A