Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.07491761323E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.37729507631E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.7733E10   1.30695326118E11   148.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2078.981    
PE dự kiến   13.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A