Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.55605847952E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.534377144E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.7733E10   9.0447662658E10   51.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2078.981    
P/E dự kiến   13.3238    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A