Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.41871054554E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4461E10   1.05969734972E11   71.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0738E10   1.00617569996E11   71.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1676.2559    
P/E dự kiến   12.5279    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A