Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.86030187288E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.12861E11   1.41808757616E11   125.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.07218E11   1.34235753822E11   125.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2541.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2540.7109    
P/E dự kiến   10.2334    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A