Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S4A năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.849480353333333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.12861E11   1.4027620696666666E11   93.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.07218E11   1.3320049866133333E11   93.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2541.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2540.7109    
P/E dự kiến   8.5016    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1176%