Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  S12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E9   3.1870236E8   4.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   356.0    
P/E dự kiến   1.8961    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A