Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.03910904392E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.01918E11   7.97723985928E11   79.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.68249E11   6.62492333392E11   89.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2282.87    
PE dự kiến   4.281    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A