Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.830155E11   5.08159383858E11   132.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.21260993E11   2.47131599426E11   111.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.77008794E11   2.03960889176E11   115.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2012.7215    
PE dự kiến   4.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A