Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.92679863632E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.01918E11   7.52963880492E11   75.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.68249E11   5.38536913372E11   73.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2282.87    
P/E dự kiến   6.2202    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A