Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.80707187308E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.50959E11   2.85841007476E11   85.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.67482E11   2.4333596114533334E11   108.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1904.3948    
PE dự kiến   5.251    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A